Gestió d’Associats

Persona responsable: Dani Aubeso (info@acrfonollosa.cat).

Quotes semetrals (gener i juliol):

  • Quota ordinària: 10 € (20 € anuals).
  • Quota juvilats:     7 € (14 € anuals).

FORMULARIS

ALTA Socis (59.2 KiB)

DOMICILIACIÓ Socis (58.9 KiB)

BAIXA Socis (54.6 KiB)

Per donar-vos d’alta o de baixa com a associats de l’ACR de Fonollosa, heu de lliurarel corresponent formulari, degudament complimentats, a la persona responsable

Per qualsevol modificació en el número de compte de la domiciliació bancària, o per domiciliar la quota (si encara no ho teniu), lliureu el formulari corresponent a la persona responsable.

Si l’entitat bancària retorna a l’ACR el rebut de la quota d’associats per motius directament imputables al soci o sòcia, aquest, a part de la quota corresponent, pagarà la comissió que el banc hagi aplicat (3 € aproximadament). Recordeu que s’han de notificar amb antelació als mesos de gener i juliol qualsevol canvi de número de compte (mitjançant el formulari “domiciliació bancària”).