Objectius

Els fins de l’Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa, segons es contempla en els Estatuts, són:

a) Promocionar finalitats culturals, recreatives i esportives i pontenciar-ne l’accés.


b) Promoure la participació de les persones en l’organització d’actes culturals, recreatius i de ll eure.


c) Fomentar i promocionar les relacions socials, cíviques, culturals i la millora dels serveis i la convivència.


d) Promoure accions necessàries per tal de preservar el benestar i defensar els interessos col•lectius que puguin quedar afectats per circumstàncies o actuacions que es considerin perjudicials per als associats.